*

Dhrystones

A benchmark program that tests a general mix of instructions. The results in Dhrystones per second are the number of times the program can be executed in one second. See Whetstones.

Dhrystones
Một chương trình điểm chuẩn vốn kiểm nghiệm sự kết hợp tổng quát các lệnh chỉ dẫn. Các kết quả trong Dhrystones trên giây là số lần chương trình có thể được thực thi trong một giây. Xem Whetstones.


Published:

PAGE TOP ↑