*

DIA(Document Interchange Architecture)

An IBM SNA format used to exchange documents from dissimilar machines within an LU 6.2 session. It acts as an envelope to hold the document and does not set any standards for the content of the document, such as layout settings or graphics standards.

DIA(Document Interchange Architecture)
Một định dạng IBM SNA được sử dụng để trao đổi các tài liệu từ các máy không đồng dạng trong một tác vụ LU 6.2. Nó thực hiện chức năng như là một phong bì chứa tài liệu và không xác lập bất kỳ tiêu chuẩn nào cho nội dung tài liệu, chẳng hạn như các xác lập cách trình bày hay các tiêu chuẩn đồ họa.


Published:

PAGE TOP ↑