*

diagnostic program

A utility program that tests computer hardware and software to determine whether they are operating properly.

chương trình chẩn đoán
Một loạt trình tiện ích dùng để kiểm tra thử phần cứng và phần mềm của máy tính, nhằm xác định xem chúng hoạt động có chính xác không.


Published:

PAGE TOP ↑