*

diagnostics board

An expansion board with buitin diagnostic tests that reports results via its own readout. Boards for PCs, such as Landmark’s KickStart and UNICORE’s POST card, have their own POST system and can test a malfunctioning computer that doesn’t boot.

bảng mạch chẩn đoán
Một bảng mạch mở rộng có các tính năng kiểm nghiệm chẩn đoán được cài sẵn vốn báo cáo các kết quả qua kết quả đọc được của riêng nó. Các bảng mạch sử dụng cho các PC, chẳng hạn như Landmark’s KickStart và UNICORE’s POST có hệ thống POST của riêng chúng và có thể kiểm nhiệm một máy tính không khởi động được.


Published:

PAGE TOP ↑