*

diagramming program

Software that allows the userto create flow charts, organization charts and other interconnected diagrams. It is similar to a drawing program, but keeps the lines connected to the blocks when the blocks are moved. It may also provide text annotation of the graphic items, allowing an equipment list to be maintained with a network diagram, for example.

diagramming program
Phần mềm cho phép người dùng tạo các lưu đồ, các biểu đồ tổ chức và các biểu đồ được nối kết khác. Nó tương tự như một chương trình vẽ, ngoại trừ việc duy trì nối kết các dòng với các khối lức các khối được di chuyển. Nó cũng có thể cung cấp phần ghị chư sủa các hạng mục đồ hoa, cho cho phép một danh sách thiết bị được bảo quản với một biểu đồ mạng chẳng hạ


Published:

PAGE TOP ↑