*

dialog box

A small, onscreen window displayed in response to some request. It provides the options currently available to the user.

hộp thoại
Một của sổ nhỏ trên màn hình được liển thị theo yêu cầu. Nó cung cấp các tùy chọn có sẵn cho người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑