*

dialup network

The switched telephone network regulated by government and administered by common carriers.

mạng quay số
Mạng điện thoại được quy định bởi chính phủa và được quản lý bởi những người truyền tải.


Published:

PAGE TOP ↑