*

diazo film

A film used to make microfilm or microfiche copies. It is exposed to the original film under ultraviolet light and is developed into identical copies. Copy color is typically blue, blueblack or purple.

diazo film
Phim được sử dụng để tải các bản sao vi phim. Nó được phơi sáng dưới ánh sáng tia tử ngoại sang dạng phim gốc và được phát triển thành các bản sao giống nhau. Màu của bản sao là màu xanh dương, màu xanhđen hoặc màu đỏ tía.


Published:

PAGE TOP ↑