*

dibit

Any one of four patterns from two consecutive bits: 00, 01, 10 and 11. Using phase modulation, a dibit can be modulated onto a carrier as a different shift in the phase of the wave.

dibit
Một trong bốn mau của hai bit liên tiếp: 00, 01, 10 và 11. Bằng cách sử dụng tính điều biến pha, một cặp bit có thể được điều biến sang một tín hiệu truyền tải dưới dạng thiết bị dịch chuyển khác trong pha sóng.


Published:

PAGE TOP ↑