*

dictionary sort

A sort operation tat ignores the case of characters as data is rearranged. See sort and sort order.

sắp xếp kiểu từ điển
Một loại thứ tự sắp xếp không quan tâm đến ký tự là chữ hoa hay chữ thường khi dữ liệu được tổ chức lại. Xem sort, và sort order.


Published:

PAGE TOP ↑