*

differential backup

Backing up only files that have been changed. This is used when only the latest version of a file is required. See full backup and incremental backup.

differential backup
Việc sao lưu dự phòng chỉ các file đã được thay đổi. Tính năng này được sử dụng chỉ khi phiên bản mới nhất của một file được yêu cầu. Xem full backupincremental backup.


Published:

PAGE TOP ↑