*

diffusion

A semiconductor manufacturing process that infuses tiny quantities of impurities into a base material, such as silicon, to change its electrical characteristics.

sự khuếch tán
Tiến trình tạo chất bán dẫn vốn đổ một lượng nhỏ các tạp chất vào các chất liệu cớ sở, chẳng hạn như lilic để thay đổi tính năng dẫn điện của nó.


Published:

PAGE TOP ↑