*

digital camera

A video or still camera that records images in digital form. Unlike traditional analog cameras that convert light intensities into infinitely variable signals, digital ccameras convert light intensities into discrete numbers for storage on a medium, such as a hard disk or flash disk. As with all digital devices, there is a fixed, maximum resolution and number of colors that can be represented.

camera kỹ thuật số
Video hoặc camera ghi lại các hình ảnh theo kỹ thuật số. Không giống như các camera tương đồng trước đây vốn chuyển đổi các cường độ ánh sáng thành các tín hiệu biến đổi vô hạn. Các camera kỹ thuật số biến đổi cường độ ánh sáng thành các số riêng lẻ để lưu trữ trên một phương tiện truyền thông, chẳng hạn như một đĩa cứng hoặc đĩa mềm. Giống nhu tất cả các thiết bị kỹ thuật số, nó có một độ phân giải tối đa cố định và số màu có thể được biểu thị.


Published:

PAGE TOP ↑