*

digital certificate

The digital equivalent to an ID card in the RSA public key incryption system. Also called digital IDs, They are issued by certification organizations such as VeriSign, Inc., Mountain View, CA, after verifying that a public kdy belongs to a certain owner. The certificate is actually the owner’s public key that has been digitally signed by a certification authority (CA). It is sent along with an encrypted message to verify that the sender is truly the entity identifying itself in the transmission. The recipient uses the widely publicized public key of the CA to decrypt the sender’s public key attached to the message. Then the sender’s public key is used to decrypt the actual message. See digital signature.

digital certificate
Kỹ thuật số tương đương với một card ID trong hệ thống mã hóa khóa công cộng RSA. Còn được gọi là digital ID, chúng được cấp phát bởi các tổ chức chứng nhận chẳng hạn như VeriSign, Inc., Mountain View, CA, sau khi xác nhận một khóa công cộng thuộc về quyền sở hữu của một người nhất định. Certificate là khóa công cộng của người sở hữu vốn đã được ký kỹ thuật số bởi một cơ quan chứng nhận (CA). Nó được gởi với một thông báo được mã hóa để xác nhận là người gởi tự nhận dạng trong tiến trình gởi. Người nhận sử dụng khóa công cộng được cung cấp rộng rãi của CA để giải mã khóa công cộng của người gởi được gán cho thông báo. Sau đó khóa công cộng của người gởi được sử dụng để giải mã thông báo thật sự. Xem digital signature.


Published:

PAGE TOP ↑