*

digital channel

A communications path that handles only digital signals. All voice and video signals. All voice and video signals have to be converted from analog to digital in order to be carried over a digital channel. Contrast with analog channel.

kênh kỹ thuật số
Đường dẫn trao đổi thông tin vốn chỉ xử lý các tín hiệu kỹ thuật số. tất cả các tín hiệu giọng nói và video phải được chuyển đổi từ kỹ thuật tương đồng sang kỹ thuật số để được truyền qua một kênh kỹ thuật số. Trái với analog channel.


Published:

PAGE TOP ↑