*

digital circuit

An electronic circuit that accepts and processes binary data (on/off) according to the rules of Boolean logic.

mạch điện kỹ thuật số
Một mạch điện vốn chấp nhận và xử lý dữ liệu nhị phân (on/off mở/tắt) theo các nguyên tắc logic của Boolean.


Published:

PAGE TOP ↑