*

digital computer

A computer that accepts and processes data that has been converted into binary numbers. All common computers are digital. Contrast with analog computer.

máy tính kỹ thuật số
Một máy tính chấp nhận và xử lý dữ liệu vốn đã được chuyển đổi thành các số nhị phân. Tất cả các máy tính thông thường là các máy tính kỹ thuật số. Trái với analog computer.


Published:

PAGE TOP ↑