*

digital convergence

The integration of computers, communications and consumer electronics.

sự hợp nhất kỹ thuật số
Sự hợp nhất các máy tính, các tiến trình trao đổi thông tin và điện tử.


Published:

PAGE TOP ↑