*

digital data

Data in digital form. All data in the computer is in digital form.

dữ liệu kỹ thuật số
Dữ liệu ở dạng kỹ thuật số. Toàn bộ dữ liệu trong máy tính ở dạng kỹ thuật số.


Published:

PAGE TOP ↑