*

digital domain

The world of digital. When something is done in the digital domain, it implies that the original data (images, sounds, video, etc.) has been converted into a digital format and is manipulated inside the computer’s memory.

digital domain
Thế giới kỹ thuật số. Lúc một hoạt động nào đó được thực hiện trong htees giới kỹ thuật số, nó ám chỉ rằng dữ liệu gốc (các hình ảnh, âm thanh, video, …) đã được chuyển đổi thành dạng kỹ thuật số và được xử lý bên trong bộ nhớ của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑