*

digital effects

Special sounds and animations that have been created in the digital domain. Synthetic sounds and reverberation, morphing and transitions between video frames (fades, wipes, dissolves, etc.) are examples.

các hiệu ứng kỹ thuật số
Các hiệu ứng tạo hoạt hình và âm thanh vốn đã được tạo trong thế giới kỹ thuật số. Sự dội âm thanh và và các âm thanh tổng hợp , và các hiệu ứng biến đổi giữa các khung video (hiệu ứng làm rõ, phân tán, hủy bỏ, …) là các ví dụ.


Published:

PAGE TOP ↑