*

Digital Equipment(Digital Equipment Corporation, Maynard, MA, www.digital.com )

A major computer manufacturer, commonly known as DEC or Digital. It was founded in 1957 by Kenneth Olsen, who headed the company until he retired in 1992. Digital pioneered the minicomputer industry with its PDP series and became very successful with its VAX line in the 1980s. Its Alpha architecture is the successor to the VAX.

Digital Equipment(Digital Equipment Corporation, Maynard, MA, www.digital.com )
Một công ty sản xuất máy tính nổi tiếng DEC hoặc Digital. Nó đã được sáng lập vào năm 1957 bởi Kenneth Olsen, người điều khiển công ty cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1992. Digital tiên phong trong công nghệ máy tính mini với PDP series của nó và đã rất thành công với tuyến VAX của nó và đã rất thành công với tuyến VAX của nó vào thập niên 1980. Cấu trúc Alpha của nó là cấu trúc thừa kế VAX.


Published:

PAGE TOP ↑