*

digital mapping

Digitizing geographic information for a geographic information system (GIS).

digital mapping
Số hóa thông tin địa lý sử dụng cho GIS (hệ thống thông tin địa lý).


Published:

PAGE TOP ↑