*

digital PBX(digital Private Branch Exchange)

A modern PBX that uses digital methods for switching in contrast to older PBXs that use analog methods.

digital PBX(digital Private Branch Exchange)
Một PBX hiện đại vốn sử dụng các phương pháp kỹ thuật số để hoán chuyển trái với các PBX cũ vốn sử dụng các phương pháp tương đồng.


Published:

PAGE TOP ↑