*

digital signature

An electronic signature that cannot be forged. It is a computed digest of the text that is encrypted with the senders private key and sent along with the text message. The recipient decrypts the signature with the sender’s public key and recomputes the digest from the received text. if the digests match, the message is authenticated and proved intact from the sender. See RSA and MAC.

Chữ ký kỹ thuật số
Một chữ ký điện tử không thể bị giả mạo. Nó biểu thị cho dữ liệu text có hệ thống vốn được mã hóa bằng khóa riêng của người gởi và gởi kèm với thông báo text. Người nhận mã hóa chữ ký bằng khóa công cộng của người gởi và so sánh dữ liệu có hệ thống này với text nhận được. Nếu tương đồng, thông báo hợp thức và được xác nhận từ người gởi. Xem RSAMAC.


Published:

PAGE TOP ↑