*

digital transmission

A data communications technique that passes information encoded as discrete, onoff pulses. Unlike analog transmission, which uses a continuous wave form to transmit data, digital rransmission does not require digitaltoanalog converters at each end of the transmission; however, analog transmission is faster and can carry more than one channel at a time. See analog transmission.

truyền thông tín hiệu số
Một phương pháp truyền thông dữ liệu, truyền thông tin đã được mã hóa dưới dạng rời rạc, các xung tắt mở. Truyền thông tín hiệu số không yêu cầu phải có các thiết bị biến đổi số tương tự ở từng đầu cuối đường truyền nhiều tin cùng một lúc. Xem analog transmission.


Published:

PAGE TOP ↑