*

DigitalPaper

The file format generated by the Common Ground document exchange software. The term implies that the computer file can be used to regenerate the style and format of the original paper form.

DigitalPaper
Đinh dạng file được tạo bởi phần mềm hoán chuyển tài liệu Common Ground. Thuật ngữ này ám chỉ file máy tính có thể được sử dụng để tạo lại style (kiểu) và định dạng của giấy gốc.


Published:

PAGE TOP ↑