*

digitize

To convert an image or signal into digital code by scanning, tracing on a graphics tablet or using an analog to digital conversion device. 3D objects can be digitized by a device with a mechanical arm that is moved onto all the corners.

Số hóa
Chuyển đổi một hình ảnh hoặc tín hiệu sang mã số bằng cách quét, tạo vết trên một bảng đồ họa hoặc sử dụng một thiết bị chuyển đổi kỹ thuật tương đồng sang kỹ thuật số, Các đối tượng 3D có thể được số hóa bởi một thiết bị với một đòn máy chuyển động trên tất cả các góc.


Published:

PAGE TOP ↑