*

digitizer tablet

A graphics drawing tablet used for sketching new images or tracing old ones. The user makes contact with the tablet with a pen or puck (mistakenly called a mouse) that is either wireless or connected to the tablet by a wire.

Bảng số hóa
Một bảng vẽ đồ họa được sử dụng để phác họa các hình ảnh mới hoặc tạo vết cho các hình ảnh cữ. người dùng liên lạc với bảng bằng bút hoặc thiết bị chọn điểm riêng lẻ trên bản (puck) không dây hoặc được nối kết sang bảng bằng một dây.


Published:

PAGE TOP ↑