*

dimension

One axis in an array. In programming, a dimension statement defines the arry and sets up the number of elements within the dimensions.

Kích thước
Một trục trong một mảng. Trong lập trình, một câu lệnh về kích thước xác định mảng và xác lập số thành phần trong các kích thước.


Published:

PAGE TOP ↑