*

dimensioning

In CAD programs, the management and display of the measurements of an object. There are various standards that deermine such things as tolerances, sizes of arrowheads and orientation on the paper.

Định kích thước
Trong các chương trình CAD, việc quản lý và hiển thị kích thước của một đối tượng. Có nhiều tiêu chuẩn vốn xác định các thứ chẳng hạn như dung sai, các kích thước của các đầu mữi tên và việc dịnh hướng trên giấy.


Published:

PAGE TOP ↑