*

DIN connector(Deutsches Institut fr Normung German Standards Institute)

A plug and socket used to connect a variety of devices; for example, the PC keyboard uses a fivepin DIN. DIN plugs look like an open metal can about a half inch in diameter with pins inside in a circular pattern.

Bộ nối kết DIN(Deutsches Institut fr Normung German Standards Institute)
Chốt (plug) và phích (socker) được sử dụng để nối nhiều thiết bị; ví dụ, bàn phím PC sử dụng một pin năm pin. Các chốt pin trông giống như một ống kim loại với đường kính khoảng nữa inch có các pin bên trong một mẫu hình tròn.


Published:

PAGE TOP ↑