*

dingbats

A group of typesetting and desktop publishing symbols from International Typeface Corporation that include arrows, pointing hands, stars and circled numbers. They are formally called ITC Zapf Dingbats.

dingbats
Một nhóm ký hiệu xuất bản desktop và xếp chữ của International Typeface Corporation vốn bao gồm các mũi tên, các hình bàn tay đang chỉ, các ngôi sao và các số tròn. Chúng chính thức được gọi là ITC ZapfDingbats.


Published:

PAGE TOP ↑