*

diode

An electronic component that acts primarily as a oneway valve. As a discrete component or built into a chip, it is used in a variety of functions. It is a key element in changing AC into DC. They are used as temperature and light sensors and light emitters (LEDs). In communications, they filter out analog and digital signals onto carriers. In digital logic, they’re used as oneway valves and as switches similar to transistors.

diode, đèn hai cực bán dẫn hai cực
Một thành phần điện tử vốn thực hiện chức năng như là một van một chiều. Là một thành phần riêng lẻ hoặc được cài sẵn trong một chiếc, nó được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau. Nó là thành phần chính trong việc thay đổi AC thành DC. Chúng được sử dụng dưới dạng các bộ cảm biến ánh sáng và nhiệt độ và các cực phát ánh sáng (LED). Trong việc trao đổi thông tin, chúng lộc các tín hiệu tương đồng và kỹ thuật số khỏi các vật truyền tải và điều biến các tín hiệu sang các các vật truyền tải. Trong logic kỹ thuật số, chúng được sử dụng dưới dạng các vẫn một chiều và các mạch chuyển đổi tương tự như các thiết bị bán dẫn transistors.


Published:

PAGE TOP ↑