*

direct access method

A technique for finding data on a disk by derving its storage address from an identifying key in the record, such as account number is converted into a sector address. This is faster than comparing entries in an index, but it only works well when keys are numerically close: 100,101, 102.

Phương pháp truy cập trực tiếp
Kỹ thuật tìm dữ liệu trên một đĩa bằng cách truy xuất địa chỉ lưu trữ của nó từ một khóa nhận dạng trong record chẳng hạn như số account (số tài khoản). Số tài khoản được chuyển đổi thành địa chỉ sector. Phương pháp này nhanh hơn việc so sánh các mục nhập trong mục index, nhưng nó chỉ hiệu quả lúc các phím số đứng gần nhau: 100, 101, 102.


Published:

PAGE TOP ↑