*

direct access

The ability to go directly to a specific storage location without having to go through what’s in front of it. Memories (RAMs, ROMs, PROMs, etc.) and disks are the major direct access devices.

Sự truy cập trưc tiếp
Tính năng truy cập trực tiếp sang vị trí lưu trữ chuyên biệt mà không phải đi qua những gì ở phía trước nó. Các bộ nhớ (RAM, ROM, PROM, …) và các đĩa là các thiết bị truy cập trực tiếp chủ yếu.


Published:

PAGE TOP ↑