*

Director

A popular multimedia authoring program for Windows and Macintosh from Macromedia. Runtime versions can be run, edited and switched between Windows and Mac platforms. Shockwave is a browser plugin that lets output from Macromedia’s Director, Authorware and Freehand packages be viewed on the Web.

Director
Một chương trình tạo multimedia phổ biến sử dụng cho Windows và Macintosh của Macromedia. Các phiên bản có thể được chạy, được chỉnh sửa và chuyển đổi giữa các nền Windows và Mac. Shockwave là một plugin của bộ trình duyệt vốn cho phép kết quả xuất từ khối Macromedia’s Director, Authorwate và Freehand được xem trên Web.


Published:

PAGE TOP ↑