*

directory management

The maintenance and control of directories on a harddisk. Usually refers to menuing software that is easier to use than entering commands.

Việc quản lý thư mục
việc bảo quản và điều khiển các thư mục trên một đĩa cứng. Thường đề cập đến phần mềm menu vốn dễ sử dụng hơn các lệnh nhập.


Published:

PAGE TOP ↑