*

directory markers

In DOS, symbols displayed in a subdirectory’s onscreen directory that represent the current directory (.) and the parent directory (..). See current directory, directory, parent directory, and subdirectory.

dấu hiệu thư mục
Trong DOS, đây là các dấu hiệu được biểu hiện trong bảng thư mục để đại diện cho thư mục hiện hành (.) và thu mục mẹ (..). Xem current directory, directory, parent directory, và subdirectory.


Published:

PAGE TOP ↑