*

directory service

In a messaging system, it is a directory of names and adresses of every mail recipient on the network. When sent a user name as a query, it returns the logical mail address (mailbox) of that user. A directory service usually differs from a network naming service in that a directory service returns a logical address, whereas a naming service returns the physical address of a node. Sometimes, either term refers to either function.

Dịch vụ thư mục
Trong hệ thống thông báo, đó là thư mục bao gồm các tên và các địa chỉ của moi người nhận thư trên mạng. Lúc gởi một tên người dùng dưới dạng một query, nó cho ra địa chỉ thư logic (mailbox) của người dùng đó. Một dịch vụ thư mục thường khác với dịch vụ đặt tên mạng trong đó một dịch vụ thư muc cho ra một địa chi logic, trái lại, một dịch vụ đặt tên cho ra địa chỉ vật lý của một nút. Đôi khi, thuật ngữ này ám chỉ cả hai chức năng.


Published:

PAGE TOP ↑