*

directory sorting

The organized display of the files ina disk directory, sorted by name, extension, or date and time of creation. MSDOS 5.0 introduced directory sorting at the system level; previously, directory sorting was possible only with addon utility programs.

Sắp xếp thư mục
Một sự hiển thị có tổ chức của các tập tin trong thư mục đĩa, được sắp xếp theo tên, theo đuôi mở rộng, hoặc theo ngày và giờ tạo lập. DOS 5.0 đã có bổ sung thêm các thông số cho lệnh DIR với lệnh DOS SORT hoặc dùng các chương trình tiện ích phụ.


Published:

PAGE TOP ↑