*

DirectX

A set of multimedia programming interfaces from Microsoft for Windows 95 and NT that provide low level access to the hardware for improved performance. DirectDraw and Direct3D provide 2D and 3D graphics. DirectSound enables mixing multiple sound sources for sound cards. DirectPlay provides control for multiple users playing the Internet. DirectInput provides control for advanced digital input devices for games and virtual reality.

DirectX
Một tập hợp các giao diện lập trình multimedia của Microsoft sử dụng cho Windows 95 và NT Vốn cung cấp sự truy cập tốc độ thấp sang phần cứng để cải tiến hoạt động. DirectDraw và Direct3D cung cấp các hình đồ họa 2D và 3D. DirectSound cho phép trộn nhiều nguồn âm thanh để sử dùng chơi cùng một trò chơi qua modem, Lan hoặc Internet. DirectInput cung cấp sự điều khiển cho các thiết bị nhập kỹ thuật số cao cấp sử dụng cho các trò chơi và thực tế ảo.


Published:

PAGE TOP ↑