*

dirty

full of extraneous signals or noise A dirty telephone line will cause problems when you try to link your computer via a modem to a distance computer system, such as CompuServe or a computer bulletin board system (BBS). You’ll know if the line’s dirty: you’ll see lots of extraneous characters onscreen. Logoff, hang up, and dial again. See bulletin board system (BBS) and modem.

nhiễm bẩn
Đầy ắp các tín hiệu ngoại lai hoặc tạp âm. Một đường dây điện thoại bẩn sẽ gây ra các trục trặc khi bạn kết nối modem với hệ máy tính hoặc bảng bulletin (BBS) ở xa. Bạn tắt máy, treo máy, và quay số gọi lại lần nữa. Xem bulletin board system (BBS), và modem. Một nghĩa khác: Một tập tin đã bị thay đổi nhưng trước đó chưa cất giữ lại.


Published:

PAGE TOP ↑