*

disassembler

Software that converts machine language back into assembly language. Since there is no way to easily determine the human thinking behind the logic of instructions, the resulting assembly language routines and variables are named and numbered generically (A001, A002, etc.). Disassembled code can be very difficult to maintain.

disassembler
Phần mềm chuyển đổi ngôn ngữ máy trở về hợp ngữ. Bởi vì không có cách nào xác định dễ dàng swy nghĩ của con người phía sau logic lệnh chỉ dẫn, các biến và các thường trình hợp ngữ kết quả được đặt tên và được đánh số chung (A001, A002, …). Mã bị tách rời có thể rất khó bảo quản.


Published:

PAGE TOP ↑