*

disc fixation

A process that ends the current recording session of a CDR disc. The discatonce method finalizes the session and prevents future data from being appended. Trackatonce allows for more data to be appended but the disc cannot be read until the final fixation. Multisession allows data to be read and appended at any time.

disc fixation
Tác vụ ghi lại hiện hành một đĩa CDR. Phương pháp ghi lại đĩa ngay lập tức kết thúc tác vụ và ngăn việc bổ sung dữ liệu. Việc ghi lại rãnh ngay lập tức cho phép dữ liệu được bổ sung, nhưng đĩa không thể được đọc cho đến khi thực hiện việc ngưng kết cuối cùng. Nhiều tác vụ cho phép dữ liệi được đọc và được bổ sung vào bất cứ lúc nào.


Published:

PAGE TOP ↑