*

disc

An alternate spelling for disk. Compact discs and videodiscs are spelled with the “c.” Most computer disks are spelled with a “k.”.

disc
Cách viết khác của disc. Các đĩa compact và các đĩa video được viết với “c”. Hầu hết các đĩa của máy tính được viết với “k”.


Published:

PAGE TOP ↑