*

discrete

A component or device that is separate and distinct and treated as a singular unit.

discrete
Một thiết bị rời rạc và được xử lý dưới dạng một đơn vị cá thể.


Published:

PAGE TOP ↑