*

discretionary hyphen

A userdesignated place in a word for hyphenation. If the word goes over the margin, it will split in that location.

Dấu gạch nối phân tách
Vị trí được chi định bởi người dùng trong một từ để đặt dấu gạch nối. Nếu một từ vượt quá lề, nó sẽ được tách tại vị trí đó.


Published:

PAGE TOP ↑