*

dish

A saucershaped antenna that receives, or transmits and receives, signals from a satellite.

dish
Anten có hình đĩa vốn nhận, truyền và nhận, tạo tín hiệu từ vệ tinh.


Published:

PAGE TOP ↑