*

disk array

Two or more disk drives combined in a single unit for increased capacity, speed and/or fault tolerant operation. See RAID.

disk array
Hai hoặc nhiều ổ đĩa được kết hợp thành một đơn vị duy nhất lúc dung sai lỗi và hoặc tốc độ, dung lượng tăng. Xem RAID.


Published:

PAGE TOP ↑